Pravidlá poskytovania príspevkov z FVP

Výška finančnej pomoci bude vypočítaná nasledovným spôsobom:

1. Žiadateľ, ktorého žiadosť bola zverejnená vo forme výzvy na stránke fondu a na portáli www.ludialudom.sk, dostane finančnú pomoc vo výške 500 eur.

Finančná pomoc podľa odseku 1 sa poskytne žiadateľovi na základe dohody o poskytnutí finančnej pomoci uzatvorenej medzi úradom vlády a žiadateľom, ktorý je zastúpený ĽUDIA ĽUĎOM, n. f., do 10 pracovných dní odo dňa účinnosti tejto dohody, a to na účet neinvestičného fondu, pričom táto dohoda sa uzavrie bez zbytočného odkladu po tom, ako došlo k zverejneniu výzvy žiadateľa. Vzor dohody o poskytnutí finančnej pomoci je prílohou štatútu.

2. Žiadateľ, ktorého žiadosť bola zverejnená na webovej stránke fondu a na portáli www.ludialudom.sk po dobu 30 dní odo dňa jej zverejnenia vo forme výzvy a ktorá bola overená overovateľom – ľubovoľnou dôveryhodnou fyzickou alebo právnickou osobou (napr. starosta obce, lekár a pod.) dostane aj finančnú pomoc, ktorej výška sa vypočíta nasledovne:

  • Za každý individuálny dar vyzbieraný od fyzickej osoby alebo právnickej osoby prostredníctvom výzvy zverejnenej na webovej stránke fondu a na portáli www.ludialudom.sk do 30 dní odo dňa jej zverejnenia vo výške do 30 eur sa poskytne ekvivalentná suma z prostriedkov fondu.
  • Za každý individuálny dar vyzbieraný od fyzickej osoby alebo právnickej osoby prostredníctvom výzvy zverejnenej na webovej stránke fondu a na portáli www.ludialudom.sk do 30 dní odo dňa jej zverejnenia vo výške od 30 eur vrátane sa poskytne suma vo výške 30 eur z prostriedkov fondu.
  • Výška finančnej pomoci sa vypočítava len podľa prvého individuálneho daru odoslaného z jedného bankového spojenia.

Finančná pomoc podľa odseku 2 sa poskytne žiadateľovi na základe dodatku k dohode o poskytnutí finančnej pomoci do 10 pracovných dní odo dňa účinnosti tohto dodatku, a to na účet neinvestičného fondu.

Celková výška finančnej pomoci nesmie presiahnuť sumu vo výške 1 000 eur vrátane a nesmie presiahnuť rozdiel medzi výškou cieľovej sumy a výškou celkovej sumy darov vyzbieraných od fyzických osôb a právnických osôb. Minimálna výška finančnej pomoci nie je určená.

Po uplynutí doby 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy na webovej stránke fondu ostane výzva zverejnená na portáli www.ludialudom.sk, ľudia môžu žiadateľa aj naďalej podporovať finančnými darmi, avšak žiadateľovi nebudú už dary znásobované prostriedkami z fondu.

Ak sa po zverejnení výzvy na webovej stránke fondu zistí alebo preukáže, že výzva alebo žiadosť, na základe ktorej bola príslušná výzva zverejnená, obsahuje nepravdivé informácie, táto výzva bude odstránená z webovej stránky fondu a úrad vlády bude oprávnený žiadať vrátenie už vyplatenej  sumy.

Úrad vlády môže aj po uplynutí 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy na webovej stránke fondu vyhodnocovať žiadosť, podľa ktorej bola výzva zverejnená, s prihliadnutím na účel uvedený v žiadosti a na osobu žiadateľa.

Úrad vlády nemusí poskytnúť finančnú pomoc žiadateľovi, u ktorého dodatočne vznikne pochybnosť.

Finančná pomoc sa považuje za poskytnutú žiadateľovi dňom odoslania finančných prostriedkov z účtu fondu na účet ĽUDIA ĽUĎOM, n. f. ĽUDIA ĽUĎOM, n. f. poukážu finančnú pomoc žiadateľovi prostredníctvom finančného mechanizmu LudiaLudom.sk.

Žiadatelia budú môcť opakovane požiadať o podporu z FVP maximálne 2x, cieľ výzvy však nesmie byť rovnaký.

Tieto pravidlá nadobudnú účinnosť dňa 15. 04. 2021 (dňom účinnosti dodatku č. 2 k štatútu).

Príklad z praxe

Osamelá mama Jana s dvoma deťmi v dôsledku koronakrízy prišla o prácu a z príjmov, ktoré má, nedokáže pokryť mesačné náklady na domácnosť. Rozhodla sa požiadať o pomoc z Fondu vzájomnej pomoci. V krátkom texte predstavila seba, svoju rodinu, situáciu, prečo a za akým účelom žiada o pomoc.

Po publikovaní výzvy na stránke Fondu vzájomnej pomoci sa rozhodla, že požiada o overenie overovateľa. Mohla osloviť kohokoľvek zo zoznamu overovateľov na ĽudiaĽuďom.sk, Jana si ale vybrala detskú lekársku, ktorú navštevujú. Tá však v tom čase ešte nebola overovateľom ĽudiaĽuďom.sk, preto sa najskôr musela ako overovateľ zaregistrovať a poslať úradne overenú žiadosť o validáciu poštou na adresu ĽUDIA ĽUĎOM, n. o. Po validácii tejto žiadosti Janinu výzvu overila. Toto overenie sa okamžite zobrazilo vo výzve.

Žiadosť pani Jany prešla po jej registrácií preverením pravdivosti údajov v nej uvedených administrátormi portálu ludialudom.sk. Žiadosť bola následne zverejnená vo forme výzvy na stránke fondu a na portáli ludialudom.sk, pani Jana teda dostane 500 eur.

Ľudia jej prispeli 156 eur. Pani Jana má svoju výzvu overenú overovateľom, preto za každý príspevok od ľudí vo výške 0 – 30 eur, dostane z fondu rovnakú sumu ako príspevok. Za každý dar od ľudí, ktorý bude vyšší ako 30 eur dostane z fondu príspevok 30 eur.

Pani Jana dostane spolu od ľudí a Fondu vzájomnej pomoci:

 
Dar od ľudí

Príspevok z fondu
Príspevok po zverejnení výzvy 500 eur
1.      darca 5 eur 5 eur
2.      darca 11 eur 11 eur
3.      darca 4 eurá 4 eurá
4.      darca 7 eur 7 eur
5.      darca 100 eur 30 eur
6.      darca 8 eur 8 eur
7.      darca 5 eur 5 eur
8.      darca 10 eur 10 eur
9.      darca 4 eurá 4 eurá
10.    darca 2 eurá 2 eurá
Súčet 156 eur 586 eur
SPOLU (Dar od ľudí a príspevok z fondu) 742 eur

Celková výška vyzbieranej pomoci od ľudí predstavuje 156 eur, z Fondu vzájomnej pomoci 586 eur, pani Jane bude vyplatená celková suma 742 eur.

Zbierka s podporou FVP prebieha 30 dní. Maximálna výška príspevku predstavuje sumu 1.000 eur.