Pravidlá poskytovania príspevkov z FVP

Výška pomoci závisí od toho, či žiadateľ bude alebo nebude mať svoju žiadosť overenú overovateľom – ľubovoľnú dôveryhodnú fyzickú  alebo právnickú osobu (napr. starosta obce, lekár a pod.):

V prípade, že žiadateľ MÁ OVERENÚ ŽIADOSŤ OVEROVATEĽOM, dostane finančnú pomoc, ktorá pozostáva zo sumy vo výške 500 eur a sumy vypočítanej nasledovne:

  • za každý individuálny dar vyzbieraný od fyzickej osoby alebo právnickej osoby prostredníctvom výzvy zverejnenej na webovej stránke fondu a na portáli ludialudom.sk do 30 dní odo dňa jej zverejnenia vo výške do 30 eur sa poskytne ekvivalentná suma z prostriedkov fondu;
  • za každý individuálny dar vyzbieraný od fyzickej osoby alebo právnickej osoby prostredníctvom výzvy zverejnenej na webovej stránke fondu a na portáli ludialudom.sk do 30 dní odo dňa jej zverejnenia vo výške od 30 eur vrátane sa poskytne suma vo výške 30 eur z prostriedkov fondu;

V prípade, že žiadateľ NEMÁ OVERENÚ ŽIADOSŤ OVEROVATEĽOM
a na základe jeho žiadosti bude do 30 dní odo dňa jej zverejnenia vo forme výzvy celková suma darov vyzbieraných od fyzických a právnických osôb vo výške aspoň 200 eur vrátane, finančná pomoc z fondu sa vypočíta nasledovne:

  • za každý individuálny dar vyzbieraný od fyzickej osoby alebo právnickej osoby prostredníctvom výzvy zverejnenej na webovej stránke fondu a na portáli ludialudom.sk do 30 dní odo dňa jej zverejnenia vo výške do 30 eur sa poskytne ekvivalentná suma z prostriedkov fondu;
  • za každý individuálny dar vyzbieraný od fyzickej osoby alebo právnickej osoby prostredníctvom výzvy zverejnenej na webovej stránke fondu a na portáli ludialudom.sk do 30 dní odo dňa jej zverejnenia vo výške od 30 eur vrátane sa poskytne suma vo výške 30 eur z prostriedkov fondu;

Celková výška finančnej pomoci vypočítanej v prvom alebo druhom prípade  nesmie presiahnuť sumu vo výške 1 000 eur vrátane a nesmie presiahnuť rozdiel medzi výškou cieľovej sumy a výškou celkovej sumy darov vyzbieraných od fyzických osôb a právnických osôb. Minimálna výška finančnej pomoci nie je určená.

Ak bude k jednej vyzve viac darov z jedného bankového účtu, výška finančného príspevku z fondu sa vypočítava len podľa prvého individuálneho daru odoslaného z tohto bankového spojenia.

Po uplynutí doby 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy na webovej stránke fondu ostane výzva zverejnená na portáli www.ludialudom.sk, ľudia môžu žiadateľa aj naďalej podporovať finančnými darmi, avšak žiadateľovi nebudú už dary znásobované prostriedkami z fondu.

Ak sa po zverejnení výzvy na webovej stránke fondu zistí alebo preukáže, že výzva alebo žiadosť, na základe ktorej bola príslušná výzva zverejnená, obsahuje nepravdivé informácie, táto výzva bude odstránená z webovej stránky fondu.

Úrad vlády môže aj po uplynutí 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy na webovej stránke fondu vyhodnocovať žiadosť, podľa ktorej bola výzva zverejnená, s prihliadnutím na účel uvedený v žiadosti a na osobu žiadateľa.

Úrad vlády nemusí poskytnúť finančnú pomoc žiadateľovi, u ktorého dodatočne vznikne pochybnosť.

Finančná pomoc sa poskytne žiadateľovi na základe dohody o poskytnutí finančnej pomoci uzatvorenej medzi Úradom vlády SR a žiadateľom, ktorý je zastúpený ĽUDIA ĽUĎOM, n. f., do 10 pracovných dní odo dňa účinnosti tejto dohody. Vzor vyššie uvedenej dohody je prílohou štatútu Fondu vzájomnej pomoci.

Finančná pomoc sa považuje za poskytnutú žiadateľovi dňom odoslania finančných prostriedkov z účtu fondu na účet ĽUDIA ĽUĎOM, n. f. ĽUDIA ĽUĎOM, n. f. poukážu finančnú pomoc žiadateľovi prostredníctvom finančného mechanizmu ĽudiaĽudom.sk

Príklad z praxe

Osamelá mama Jana s dvoma deťmi v dôsledku koronakrízy prišla o prácu a z príjmov, ktoré má, nedokáže pokryť mesačné náklady na domácnosť. Rozhodla sa požiadať o pomoc z Fondu vzájomnej pomoci. V krátkom texte predstavila seba, svoju rodinu, situáciu, prečo a za akým účelom žiada o pomoc.

Po publikovaní výzvy na stránke Fondu vzájomnej pomoci sa rozhodla, že požiada o overenie overovateľa. Mohla osloviť kohokoľvek zo zoznamu overovateľov na ĽudiaĽuďom.sk, Jana si ale vybrala detskú lekársku, ktorú navštevujú. Tá však v tom čase ešte nebola overovateľom ĽudiaĽuďom.sk, preto sa najskôr musela ako overovateľ zaregistrovať a poslať úradne overenú žiadosť o validáciu poštou na adresu ĽUDIA ĽUĎOM, n. o. Po validácii tejto žiadosti Janinu výzvu overila. Toto overenie sa okamžite zobrazilo vo výzve.

Keďže mala overovateľa, ktorý jej žiadosť potvrdil, dostane 500 eur.

Ľudia jej prispeli 453 eur. Za každý príspevok od ľudí vo výške 0 – 30 eur, dostane z fondu rovnakú sumu ako príspevok. Za každý dar od ľudí, ktorý bude vyšší ako 30 eur dostane z fondu príspevok 30 eur.

Pani Jana dostane spolu od ľudí a Fondu vzájomnej pomoci:

 
Dar od ľudí

Príspevok z fondu
Príspevok za overovateľa 500 eur
1.      darca 5 eur 5 eur
2.      darca 11 eur 11 eur
3.      darca 4 eurá 4 eurá
4.      darca 7 eur 7 eur
5.      darca 100 eur 30 eur
6.      darca 8 eur 8 eur
7.      darca 5 eur 5 eur
8.      darca 10 eur 10 eur
9.      darca 4 eurá 4 eurá
10.    darca 2 eurá 2 eurá
Súčet 156 eur 586 eur
SPOLU (Dar od ľudí a príspevok z fondu) 742 eur

 

Celková výška vyzbieranej pomoci od ľudí predstavuje 156 eur, z Fondu vzájomnej pomoci 586 eur, pani Jane bude vyplatená celková suma 742 eur.

Zbierka s podporou FVP prebieha 30 dní. Maximálna výška príspevku predstavuje sumu 1.000 eur.