Štatút fondu vzájomnej pomoci

(v znení Dodatku č. 1 v znení účinnom odo dňa 17. septembra 2020 a Dodatku č. 2 v znení účinnom odo dňa 15. apríla 2021)

Čl. 1

Úvodné ustanovenie

Štatút fondu vzájomnej pomoci (ďalej len „štatút“) upravuje postavenie fondu vzájomnej pomoci (ďalej len „fond“) a podrobnosti o poskytovaní prostriedkov z fondu.


Čl. 2

Fond

(1) Fond je zriadený na Úrade vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“) na účel zmiernenia negatívnych následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 prostredníctvom poskytovania finančnej pomoci podľa § 24a zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 134/2020 Z. z. (ďalej len „finančná pomoc“).

(2) Cieľom fondu je poskytovať finančnú pomoc fyzickým osobám podľa čl. 3 ods. 4, ktoré sa v dôsledku šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 dostali do nepriaznivej životnej situácie.

(3) Príjmom fondu sú peňažné prostriedky od fyzických osôb alebo právnických osôb, ktoré sa vedú na samostatnom účte vedenom v Štátnej pokladnici (ďalej len „účet fondu“).


Čl. 3

Poskytovanie finančnej pomoci

(1) Finančná pomoc je poskytovaná v spolupráci s neziskovou organizáciou ĽUDIA ĽUĎOM, n.o., so sídlom Borská 2999/6, 841 04 Bratislava, IČO: 42 166 683, zapísanou v Registri neziskových organizácií pod registračným číslom 287, (ďalej len „ĽUDIA ĽUĎOM, n.o.“) a s neinvestičným fondom ĽUDIA ĽUĎOM, n. f., so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 45 733 261, zapísaným v Registri neinvestičných fondov pod registračným číslom 204 (ďalej len „ĽUDIA ĽUĎOM, n.f.“) na základe zmluvy o vzájomnej spolupráci medzi úradom vlády a ĽUDIA ĽUĎOM, n.o. a ĽUDIA ĽUĎOM, n.f. (ďalej len „ĽUDIA ĽUĎOM“).

(2) Finančná pomoc sa poskytuje na základe podanej elektronickej žiadosti o poskytnutie finančnej pomoci (ďalej len „žiadosť“), uverejnenej výzvy žiadateľa a po splnení ďalších podmienok uvedených v štatúte, zmluve podľa odseku 1 a dohode o poskytnutí finančnej pomoci podľa čl. 6 ods. 9 a 10. Na poskytovanie finančnej pomoci sa primerane vzťahujú aj pravidlá portálu ĽudiaĽuďom.sk umiestnené na portáli www.ludialudom.sk (ďalej len „pravidlá portálu“).

(3) Na poskytnutie finančnej pomoci nie je právny nárok.

(4) Žiadateľom môže byť fyzická osoba , ktorá dosiahla vek 18 rokov, s trvalým pobytom alebo s prechodným pobytom na území Slovenskej republiky.

(5) Finančnú pomoc možno použiť na prekonanie negatívnych následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ktoré vznikli v období od 12. marca 2020, keď vláda Slovenskej republiky vyhlásila mimoriadnu situáciu podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky.

(6) Finančná pomoc sa poskytuje výlučne subjektom podľa odseku 4, ktoré ich nevyužijú na hospodársku činnosť.


Čl. 4

Žiadosť o poskytnutie finančnej pomoci

(1) Žiadosť podáva žiadateľ prostredníctvom elektronického registračného formulára na portáli www.ludialudom.sk, ktorý zabezpečuje ĽUDIA ĽUĎOM, n. f. a ktorý je dostupný z webovej stránky www.fondvzajomnejpomoci.sk (ďalej len “webová stránka fondu”).

(2) Žiadosť, ktorej súčasťou je registrácia profilu žiadateľa, ktorá obsahuje najmä:

 • a) meno a priezvisko žiadateľa,
 • b) dátum narodenia a rodné číslo žiadateľa,
 • c) telefónne číslo žiadateľa,
 • d) emailovú adresu žiadateľa,
 • e) adresu žiadateľa podľa miesta trvalého pobytu alebo miesta prechodného pobytu,
 • f) bankové spojenie žiadateľa; číslo účtu žiadateľa vo formáte IBAN,
 • g) opis negatívnych následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a účel, pre ktorý žiadateľ predkladá žiadosť,
 • h) cieľovú sumu na realizáciu účelu (celková suma jednorazovo cez ĽudiaĽuďom.sk).

(3) Súčasťou žiadosti je aj:

 • a) čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ sa ocitol v nepriaznivej životnej situácii a o finančnú pomoc žiada na prekonanie negatívnych následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19,
 • b) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že nevykonáva hospodársku činnosť, pričom hospodárskou činnosťou sa rozumie každá činnosť, ktorá spočíva v ponuke tovaru a/alebo služieb na trhu (§ 5 ods. 2 zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci), resp. vykonáva hospodársku aj nehospodársku činnosť, ale finančná pomoc bude poskytnutá na nehospodársku činnosť; v takomto prípade žiadateľ potvrdí, že má zabezpečené oddelené účtovníctvo, aby vedel preukázať, že sa finančná pomoc poskytuje na nehospodársku činnosť,
 • c) čestné vyhlásenie, ktorým žiadateľ potvrdzuje správnosť, úplnosť a pravdivosť údajov uvedených v žiadosti, a vyhlásenie o právnych dôsledkoch nepravdivého vyhlásenia o uvedených skutočnostiach,
 • d) poučenie o ochrane osobných údajov,
 • e) prejavenie súhlasu s tým, aby boli údaje uvedené v žiadosti použité a spracované v súlade s účelom, pre ktorý boli poskytnuté,
 • f) poučenie o podmienkach poskytovania finančnej pomoci, zverejňovaní oznámenia o poskytnutí finančnej pomoci a o povinnosti informovať ĽUDIA ĽUĎOM o akýchkoľvek nových skutočnostiach, ktoré súvisia so žiadosťou a majú vplyv na vyplatenie finančnej pomoci.

(4) Žiadateľ môže požiadať o overenie ním vybraného overovateľa, ktorým môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba zaregistrovaná na portáli www.ludialudom.sk, v súlade s pravidlami portálu (ďalej len „overovateľ“). Overovateľ verifikuje pod svojim menom pravdivosť údajov uverejnených žiadateľom na portáli www.ludialudom.sk,

(5) Za tým istým účelom nemôže byť zverejnená viac ako jedna žiadosť. Výzvu podporenú finančnou pomocou nie je možné zverejniť opakovane. Nemožno zverejniť viac ako dve žiadosti od jedného žiadateľa.

(6) Žiadateľom o finančnú pomoc je sprístupnená telefonická infolinka, ktorú prevádzkuje ĽUDIA ĽUĎOM, najmä za účelom poskytovania používateľskej podpory pri vypĺňaní elektronických registračných formulárov podľa odseku 1.


Čl. 5

Posudzovanie žiadosti

(1) ĽUDIA ĽUĎOM skontroluje do siedmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti, či je predložená žiadosť hodnoverná a či spĺňa formálne a obsahové náležitosti žiadosti podľa čl. 4. Za účelom kontroly hodnovernosti žiadosti ĽUDIA ĽUĎOM môže kontaktovať žiadateľa osobne, na ním uvedené telefónne číslo alebo prostredníctvom elektronickej pošty a vyzvať ho na doplnenie či vysvetlenie údajov a skutočností uvedených v žiadosti.

(2) Kontrolu podľa odseku 1 môže ĽUDIA ĽUĎOM vykonať aj prostredníctvom overovateľa.

(3) Žiadosť, ktorá nie je zjavne nehodnoverná a ktorá spĺňa formálne a obsahové náležitosti žiadosti podľa čl. 4, sa zverejní vo forme výzvy na portáli www.ludialudom.sk a odkaz na ňu sa následne zobrazuje aj na webovej stránke fondu a žiadateľ dostane z prostriedkov fondu finančnú pomoc vo výške podľa čl. 6, ak splní podmienky podľa čl. 6.


Čl. 6

Finančná pomoc

(1) Žiadateľ, ktorého žiadosť bola zverejnená vo forme výzvy podľa čl. 5 ods. 3, dostane finančnú pomoc v sume vo výške 500 eur.

(2) Žiadateľ, ktorého žiadosť bola zverejnená na webovej stránke fondu a na portáli www.ludialudom.sk po dobu 30 dní odo dňa jej zverejnenia vo forme výzvy a ktorá bola overená overovateľom podľa čl. 4 ods. 4, dostane aj finančnú pomoc, ktorej výška sa vypočíta nasledovne:

 • a) za každý individuálny dar vyzbieraný od fyzickej osoby alebo právnickej osoby prostredníctvom výzvy zverejnenej na webovej stránke fondu a na portáli www.ludialudom.sk do 30 dní odo dňa jej zverejnenia vo výške do 30 eur sa poskytne ekvivalentná suma z prostriedkov fondu; tým nie je dotknutý odsek 3,
 • b) za každý individuálny dar vyzbieraný od fyzickej osoby alebo právnickej osoby prostredníctvom výzvy zverejnenej na webovej stránke fondu a na portáli www.ludialudom.sk do 30 dní odo dňa jej zverejnenia vo výške od 30 eur vrátane sa poskytne suma vo výške 30 eur z prostriedkov fondu; tým nie je dotknutý odsek 3.

(3) Celková výška finančnej pomoci vypočítanej podľa odseku 1 a 2 nesmie presiahnuť sumu vo výške 1 000 eur vrátane a nesmie presiahnuť rozdiel medzi výškou cieľovej sumy a výškou celkovej sumy darov vyzbieraných od fyzických osôb a právnických osôb. Minimálna výška finančnej pomoci nie je určená.

(4) Výška finančnej pomoci podľa odseku 2 sa vypočítava len podľa prvého individuálneho daru odoslaného z jedného bankového spojenia.

(5) Po uplynutí doby 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy na webovej stránke fondu ostane výzva zverejnená na portáli www.ludialudom.sk, avšak žiadateľovi nebudú na jej základe poskytnuté ďalšie prostriedky z fondu.

(6) Ak sa po zverejnení výzvy na webovej stránke fondu zistí alebo preukáže, že výzva alebo žiadosť, na základe ktorej bola príslušná výzva zverejnená, obsahuje nepravdivé informácie, táto výzva bude odstránená z webovej stránky fondu.

(7) Úrad vlády môže aj po uplynutí 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy na webovej stránke fondu vyhodnocovať žiadosť, podľa ktorej bola výzva zverejnená, s prihliadnutím na účel uvedený v žiadosti a na osobu žiadateľa.

(8) Úrad vlády nemusí poskytnúť finančnú pomoc žiadateľovi, u ktorého dodatočne vznikne pochybnosť.

(9) Finančná pomoc podľa odseku 1 sa poskytne žiadateľovi na základe dohody o poskytnutí finančnej pomoci uzatvorenej medzi úradom vlády a žiadateľom, ktorý je zastúpený ĽUDIA ĽUĎOM, n. f., do 10 pracovných dní odo dňa účinnosti tejto dohody, a to na účet neinvestičného fondu, pričom táto dohoda sa uzavrie bez zbytočného odkladu po tom, ako došlo k zverejneniu výzvy žiadateľa. Vzor dohody o poskytnutí finančnej pomoci je prílohou štatútu.

(10) Finančná pomoc podľa odseku 2 sa poskytne žiadateľovi na základe dodatku k dohode o poskytnutí finančnej pomoci podľa odseku 9 do 10 pracovných dní odo dňa účinnosti tohto dodatku, a to na účet neinvestičného fondu.

(11) Finančná pomoc sa považuje za poskytnutú žiadateľovi dňom odoslania finančných prostriedkov z účtu fondu na účet ĽUDIA ĽUĎOM, n. f. ĽUDIA ĽUĎOM, n. f. poukážu finančnú pomoc žiadateľovi prostredníctvom finančného mechanizmu LudiaLudom.sk.“.

 


Čl. 7

Použitie finančnej pomoci

(1) Žiadateľ, ktorému bola poskytnutá finančná pomoc (ďalej len „prijímateľ“), môže finančnú pomoc použiť len na účel, ktorý bol v súlade so žiadosťou špecifikovaný v dohode o poskytnutí finančnej pomoci. Po uzavretí dohody nie je možné účel meniť. Za použitie finančnej pomoci zodpovedá v plnom rozsahu prijímateľ.

(2) Poskytnutú finančnú pomoc nie je možné použiť na nákup predmetov a služieb, ktoré zjavne nesúvisia s účelom, na ktorý bola finančná pomoc poskytnutá, napríklad alkohol, omamné látky, cigarety a hazard a pod.

(3) Prijímateľ je povinný poskytnutú finančnú pomoc použiť do jedného roka odo dňa poskytnutia finančnej pomoci.

(4) Prijímateľ je povinný uchovávať účtovné doklady preukazujúce použitie finančnej pomoci v súlade s odsekom 1 prvou vetou, a to najmenej po dobu troch rokov odo dňa poskytnutia finančnej pomoci.

(5) Prijímateľ je povinný na základe žiadosti úradu vlády informovať úrad vlády o použití finančnej pomoci a najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti poskytnúť úradu vlády kópie všetkých účtovných dokladov podľa odseku 4 a bližší popis použitia finančnej pomoci s dôrazom na účel jej použitia v rozsahu, štruktúre a forme podľa požiadavky úradu vlády (ďalej len „vyúčtovanie“).

(6) Úrad vlády môže vykonať kontrolu dodržania použitia finančnej pomoci na určený účel (čl. 7 ods. 1 prvá veta), v rozsahu a podľa ostatných podmienok použitia finančnej pomoci a ďalších podmienok dohodnutých v dohode o poskytnutí finančnej pomoci, ako aj kontrolu vecnej realizácie podporeného účelu. Prijímateľ umožní výkon kontroly podľa predchádzajúcej vety a je povinný poskytovať pri tejto kontrole súčinnosť, a to priebežne po celú dobu platnosti dohody o poskytnutí finančnej pomoci, ktorej je zmluvnou stranou, a aj po ukončení jej platnosti, a to tri roky odo dňa poskytnutia finančnej pomoci.

(7) Na požiadanie úradu vlády, ĽUDIA ĽUĎOM poskytnú súčinnosť pri kontaktovaní prijímateľa za účelom predloženia vyúčtovania poskytnutej finančnej pomoci od prijímateľa.

(8) Prijímateľ je pri prijatí a použití finančnej pomoci povinný vykonať všetky úkony smerujúce k tomu, aby finančnú pomoc použil na podporu nehospodárskej činnosti.


Čl. 8

Vrátenie finančnej pomoci

(1) Úrad vlády je oprávnený žiadať vrátenie finančnej pomoci alebo jej časti a prijímateľ je povinný finančnú pomoc alebo jej časť vrátiť, ak

 • a) prijímateľ použil finančnú pomoc alebo jej časť v rozpore s čl. 7 ods. 1 prvou vetou,
 • b) v lehote určenej dohodou o poskytnutí finančnej pomoci alebo v rozpore so zákonom nepreukáže úradu vlády použitie finančnej pomoci na účel podľa čl. 7 ods. 1 prvej vety a neposkytne úradu vlády dokumenty podľa čl. 7 ods. 5,
 • c) nepoužil celú poskytnutú finančnú pomoc do jedného roka odo dňa poskytnutia finančnej pomoci; to neplatí, ak suma na vrátenie je vo výške menej ako 5 eur,
 • d) sa dodatočne preukáže, že prijímateľ v žiadosti uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje, pričom tieto údaje neopravil, nedoplnil alebo nedoložil v dodatočnej lehote určenej úradom vlády; v tomto prípade je prijímateľ povinný vrátiť celú finančnú pomoc,
 • e) finančná pomoc bola prijímateľovi poskytnutá v rozpore s čl. 4 ods. 5,
 • f) finančná pomoc nebola použitá v súlade s čl. 7 ods. 1 prvou vetou z dôvodu, že voči prijímateľovi bolo začaté konkurzné konanie, na majetok prijímateľa bol vyhlásený konkurz, bol voči prijímateľovi zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo bol voči nemu začatý výkon rozhodnutia, alebo
 • g) finančná pomoc nebola použitá v súlade s čl. 7 ods. 8.

(2) Povinnosť prijímateľa vrátiť finančnú pomoc alebo jej časť sa vzťahuje aj na prípad, ak úrad vlády zistí niektorú zo skutočností podľa odseku 1 písm. a) až g) z dokumentov predložených podľa čl. 7 ods. 5.

(3) Povinnosť podľa odseku 1 alebo odseku 2 sa vzťahuje na vrátenie takej výšky finančnej pomoci, ktorú vyčísli úrad vlády na základe zistených nedostatkov. Prijímateľ je povinný vrátiť tieto finančné prostriedky bezodkladne do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti úradu vlády, v ktorej vyčísli aj presnú výšku finančnej pomoci. Nevyčerpanú časť finančnej pomoci do výšky 5 eur vrátane prijímateľ nie je povinný vrátiť úradu vlády.

(4) Finančná pomoc alebo jej časť, ktorú je prijímateľ povinný vrátiť podľa odseku 1 alebo odseku 2, sa vracia na účet úradu vlády uvedený v dohode o poskytnutí finančnej pomoci.


 

Čl. 8a

Prechodné ustanovenia

Štatút v znení účinnom od 17. septembra 2020 sa vzťahuje aj na žiadosti podané do 16. septembra 2020.

Čl. 8b

Prechodné ustanovenia

Na žiadosti podané do 14. apríla 2021 sa vzťahuje štatút v znení účinnom do 14. apríla 2021.

Čl. 9

Záverečné ustanovenia

(1) Štatút nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia vedúcim úradu vlády.

(2) Zmeny a doplnenia štatútu schvaľuje vedúci úradu vlády formou dodatkov.

 

V Bratislave 04. augusta 2020
Číslo: 5824/16876/2020/PO

 

Július J a k a b

vedúci Úradu vlády SR

 

Príloha

ÚV SR – _/_

DOHODA O POSKYTNUTÍ FINANČNEJ POMOCI

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
sídlo : Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1
IČO : 00 151 513
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava
Číslo účtu v tvare IBAN: SK46 8180 0000 0070 0018 5158
v zastúpení : Július Jakab, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky
kontaktné údaje : e-mail: fondvzajomnejpomoci@vlada.gov.sk
(ďalej len ako „Poskytovateľ”)

a

1.2. Prijímateľ príspevku

meno a priezvisko :
adresa :
dátum narodenia :
rodné číslo :

zastúpený na základe Dohody o splnomocnení:

názov: ĽUDIA ĽUĎOM, n. f.
sídlo : Borská 6
841 04 Bratislava
IČO : 45 733 261

bankové spojenie : Tatra banka, a.s.,
číslo účtu : SK05 1100 0000 0029 2383 8046
zapísaný : Register neinvestičných fondov vedený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, reg. č. 204
v zastúpení : PhDr. Roland Kyška, Ph.D, správca

(ďalej len ako „Prijímateľ”)

1.3.Poskytovateľ a Prijímateľ (ďalej spolu len „Zmluvné strany“) uzatvárajú medzi sebou v zmysle ust. § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník”) túto Dohodu o poskytnutí finančnej pomoci (ďalej len „Dohoda”).

 

2. ÚVODNÉ USTANOVENIA

2.1.Zmluvné strany uzatvárajú túto Dohodu o poskytnutí finančnej pomoci na poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu vzájomnej pomoci zriadeného na Úrade vlády Slovenskej republiky v zmysle § 24a zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, a to na základe zverejnenej výzvy Prijímateľa ako žiadateľa na webovej stránke www.fondvzajomnejpomoci.sk alebo portáli www.ludialudom.sk.

2.2. Pokiaľ nie je v tejto Dohode uvedené niečo iné, pojmy majú na účely tejto Dohody nasledovný význam:

 • 2.2.1 „Portál“ je webové sídlo ĽudiaĽuďom.sk;
 • 2.2.2. „webová stránka“ je portál fondvzajomnejpomoci.sk;
 • 2.2.3. „Pravidlá“ sú Pravidlá portálu Ľudia Ľuďom umiestnené na Portáli;
 • 2.2.4. „Štatút“ je Štatút fondu vzájomnej pomoci umiestnený na webovej stránke a Portáli.

2.3. Na poskytnutie finančnej pomoci sa primerane použijú Pravidlá s odchýlkami uvedenými v Zmluve o vzájomnej spolupráci č. ÚV 156/2020 zo dňa 04.08.2020, v tejto Dohode a v Štatúte zverejnenými na webovej stránke.

2.4. Prijímateľ týmto čestne vyhlasuje, že sa ocitol v nepriaznivej životnej situácii a o finančnú pomoc žiada na prekonanie negatívnych následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

2.5. Prijímateľ týmto čestne vyhlasuje, že nevykonáva hospodársku činnosť, resp. vykonáva hospodársku aj nehospodársku činnosť, ale finančná pomoc bude poskytnutá na nehospodársku činnosť. V takomto prípade žiadateľ potvrdí, že má zabezpečené oddelené účtovníctvo, aby vedel preukázať, že sa finančná pomoc poskytuje na nehospodársku činnosť.

2.6. Prijímateľ týmto čestne vyhlasuje, že vo svojej žiadosti o poskytnutie finančnej pomoci (ďalej len „žiadosť“) uviedol pravdivé a úplné údaje a v tejto súvislosti si je vedomý/á právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia o uvedených skutočnostiach. Prijímateľ si je vedomý/á skutočnosti, že nepravdivé čestné vyhlásenie zakladá skutkovú podstatu priestupku podľa § 21 ods. 1 písm. f) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov vrátane prípadných trestnoprávnych dôsledkov (podľa § 221 Podvod zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov).

2.7. Prijímateľ týmto vyhlasuje, že si je vedomý, že v prípade preukázania nepravdivosti údajov uvedených v žiadosti, bude povinný poskytnutú finančnú pomoc vrátiť.

2.8. Prijímateľ týmto vyhlasuje, že si je vedomý, že na kontrolu použitia a vymáhania finančnej pomoci sa vzťahuje režim upravený v osobitných predpisoch. 1

3. PREDMET DOHODY

3.1. Predmetom tejto Dohody je úprava práv a povinností Zmluvných strán pri plnení záväzku Poskytovateľa poskytnúť finančnú pomoc podľa bodu 3.5 tohto článku Dohody a záväzku Prijímateľa použiť tento peňažný príspevok na účel a spôsobom podľa bodu 3.3 tohto článku Dohody.

3.2. Finančná pomoc sa poskytuje na základe výzvy Prijímateľa s názvom: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kód: xxxx
prezentovanej na Portáli alebo webovom sídle v zmysle Pravidiel (ďalej len „Výzva“).

3.3. Finančná pomoc bude použitá na výdavky s účelovým určením: xxxxxxxxxxxxxxxx (ďalej len „účel“) na zmiernenie negatívnych následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Poskytnutú finančnú pomoc nie je možné použiť na nákup predmetov a služieb, ktoré zjavne nesúvisia s účelom, na ktorý bola finančnú pomoc poskytnutá, napríklad alkohol, omamné látky, cigarety a hazard a pod.

3.4. Finančná pomoc je plne hradená z fondu vzájomnej pomoci.

3.5. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Prijímateľovi finančnú pomoc vo výške xxx,- EUR (slovom xxxxxxxxx eur) (ďalej aj „finančná pomoc“).

 

4. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

4.1. Prijímateľ je povinný poskytnutú finančnú pomoc použiť do jedného roka odo dňa poskytnutia finančnej pomoci.

4.2. Prijímateľ je povinný uchovávať účtovné doklady (napr. faktúry, potvrdenia za platbu, výdavkové doklady, bločky a iné doklady podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení) preukazujúce použitie finančnej pomoci v súlade s účelom, na ktorý bola poskytnutá, a to najmenej po dobu troch rokov odo dňa poskytnutia finančnej pomoci.

4.3. Prijímateľ je povinný na základe žiadosti Poskytovateľa (priamo alebo prostredníctvom ĽUDIA ĽUĎOM, n.f.) informovať ho o použití finančnej pomoci a najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti poskytnúť Poskytovateľovi nasledujúce dokumenty:

 • a) kópie všetkých účtovných dokladov podľa bodu 4.2 tohto článku Dohody;
 • b) bližší popis využitia získanej finančnej pomoci s dôrazom na účel jej využitia (ďalej aj „finančné vyúčtovanie“) v rozsahu, štruktúre a forme podľa požiadavky Poskytovateľa.

4.4. Prijímateľ zašle uvedené dokumenty poštou na adresu Poskytovateľa uvedenú v záhlaví tejto Dohody, ak sa nedohodnú inak.

4.5. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ je oprávnený vykonať kontrolu dodržania použitia finančnej pomoci na určený účel, rozsahu a ostatných podmienok použitia finančnej pomoci a ďalších podmienok dohodnutých v tejto Dohode, ako aj vecnej realizácie podporeného účelu. Prijímateľ sa zaväzuje umožniť výkon kontroly podľa predchádzajúcej vety a je povinný poskytovať pri tejto kontrole súčinnosť, a to priebežne po celú dobu platnosti tejto Dohody a aj po ukončení jej platnosti, a to tri roky odo dňa poskytnutia finančnej pomoci.

 

5. VRÁTENIE FINANČNEJ POMOCI

5.1. Prijímateľ sa zaväzuje použiť finančnú pomoc iba na účel, ktorý je uvedený v bode 3.3 tejto Dohody.

5.2. Poskytovateľ je oprávnený žiadať vrátenie finančnej pomoci alebo jej časti a Prijímateľ je povinný finančnú pomoc alebo jej časť vrátiť, ak:

 • a) Prijímateľ použil finančnú pomoc alebo jej časť v rozpore s bodom 3.3 tejto Dohody;
 • b) v lehote určenej touto Dohodou alebo v rozpore so zákonom nepreukáže Poskytovateľovi použitie finančnej pomoci na účel podľa bodu 3.3 tejto Dohody a neposkytne Poskytovateľovi dokumenty podľa bodu 4.3 tejto Dohody,
 • c) nepoužil celú poskytnutú finančnú pomoc v termíne podľa bodu 4.1 tejto Dohody, to neplatí, ak suma na vrátenie je vo výške menej ako 5,- EUR,
 • d) sa dodatočne preukáže, že Prijímateľ v žiadosti uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje, pričom tieto údaje neopravil, nedoplnil alebo nedoložil v dodatočnej lehote určenej Poskytovateľom; v tomto prípade je Prijímateľ povinný vrátiť celú finančnú pomoc;
 • e) finančná pomoc bola Prijímateľovi poskytnutá opakovane za tým istým účelom alebo
 • f) finančná pomoc nebola použitá v súlade s bodom 3.3 tejto Dohody z dôvodu, že voči Prijímateľovi bolo začaté konkurzné konanie, na majetok Prijímateľa bol vyhlásený konkurz, bol voči Prijímateľovi finančnej pomoci zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo bol voči nemu začatý výkon rozhodnutia.

5.3. Povinnosť Prijímateľa vrátiť finančnú pomoc alebo jej časť sa vzťahuje aj na prípad, ak Poskytovateľ zistí niektorú zo skutočností podľa bodu 5.2 písm. a) až f) tejto Dohody z predloženého finančného vyúčtovania.

5.4. Povinnosť podľa bodov 5.2 alebo 5.3 tejto Dohody sa vzťahuje na vrátenie takej výšky finančnej pomoci, ktorú vyčísli Poskytovateľ na základe zistených nedostatkov. Prijímateľ je povinný vrátiť tieto finančné prostriedky bezodkladne do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti Poskytovateľa, v ktorej vyčísli aj presnú výšku finančnej pomoci. Nevyčerpanú časť finančnej pomoci do výšky 5,- EUR vrátane Prijímateľ nie je povinný vrátiť Poskytovateľovi.

5.5. Finančná pomoc alebo jej časť, ktorú je Prijímateľ povinný vrátiť podľa bodov 5.2 alebo 5.3 tejto Dohody, sa vracia na účet Poskytovateľa IBAN SK46 8180 0000 0070 0018 5158 s uvedením V- symbolu „meno a priezvisko FVP“. Prijímateľ zároveň zašle avízo o platbe na e-mailovú adresu fondvzajomnejpomoci@vlada.gov.sk.

5.6. Prijímateľ je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, v dôsledku ktorého môže Poskytovateľovi vzniknúť škoda, alebo ktoré môže ohroziť dobré meno Poskytovateľa.

5.7. Poskytovateľ nijakým spôsobom nezodpovedá za splnenie záväzku, na ktorý sa Prijímateľ ako žiadateľ zaviazal vo výzve.

 

6. ZACHOVANIE PODMIENOK POSKYTNUTIA FINANČNEJ POMOCI

6.1. Na finančnú pomoc poskytovanú na základe tejto Dohody sa nevzťahujú pravidlá v oblasti štátnej pomoci2 , za predpokladu, že sú dodržané podmienky v tejto Dohode teda poskytnutím finančnej pomoci je podporou nehospodárskej činnosti

6.2. Finančná pomoc sa poskytuje subjektom, ktoré nevykonávajú hospodársku činnosť3. V prípade, ak subjekt vykonáva hospodársku aj nehospodársku činnosť, finančná pomoc sa poskytuje výlučne na nehospodársku činnosť. V takomto prípade má Prijímateľ zabezpečené oddelené účtovníctvo, aby vedel preukázať, že sa finančná pomoc poskytuje na nehospodársku činnosť.

6.3. Prijímateľ je pri prijatí a použití finančnej pomoci povinný vykonať všetky úkony smerujúce k tomu, aby finančnú pomoc použil na podporu nehospodárskej činnosti. V prípade porušenia podľa predchádzajúcej vety prijímateľ je povinný vrátiť finančnú pomoc alebo jej časť.

6.4. Poskytovateľ je oprávnený priebežne kontrolovať, či boli dodržané podmienky poskytnutia finančnej pomoci podľa tohto článku. V prípade, ak prijímateľ porušil povinnosti podľa tohto článku, je povinný vrátiť poskytnutú finančnú pomoc alebo jej časť. Bod 5.4 tejto Dohody sa na vrátenie finančnej pomoci alebo jej časti vzťahuje primerane.

 

7. DORUČOVANIE A KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1 Akákoľvek písomná komunikácia súvisiaca s touto Dohodou bude prebiehať medzi Zmluvnými stranami buď osobne alebo doporučeným listom, či inou formou registrovaného poštového styku na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy alebo elektronicky prostredníctvom dátovej schránky alebo e-mailom alebo bude dodatočne písomne oznámená, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak, alebo ak táto Dohoda neustanovuje inak. Odosielateľ akejkoľvek písomnej správy môže požadovať písomné potvrdenie príjemcu.

7.2. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj

 • a) deň, v ktorý Zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať,
 • b) tretí deň odo dňa uloženia zásielky na pošte, doručovanej poštou Zmluvnej strane,
 • c) deň, v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou Zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde alebo
 • d) v zmysle zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

 

8. ZRUŠENIE DOHODY

8.1. Zmluvné strany sa dohodli, že túto Dohodu je možné ukončiť písomnou dohodou Zmluvných strán.

8.2. Poskytovateľ môže od tejto Dohody odstúpiť aj v prípade:

 • a) podstatného porušenia tejto Dohody; o podstatné porušenie tejto Dohody pôjde vtedy, ak Prijímateľ poruší niektorú zo svojich povinností uvedených v čl. 4 a v bode 5.1 tejto Dohody;
 • b) ak je voči druhej Zmluvnej strane vedený výkon rozhodnutia (napr. podľa zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a pod.).

8.3. Na účely tejto Dohody sa za podstatné porušenie považuje aj skutočnosť, ak sa preukáže, že Prijímateľ v žiadosti predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje a tieto neopravil, nedoplnil alebo nedoložil v dodatočnej lehote stanovenej Poskytovateľom.

8.4. Odstúpenie od tejto Dohody nadobudne účinnosť dňom, kedy oznámenie Zmluvnej strany o odstúpení od tejto Dohody bude doručené druhej Zmluvnej strane.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1 ĽUDIA ĽUĎOM, n. f. sa ako prevádzkovateľ zaväzuje spracúvať všetky poskytnuté osobné údaje Prijímateľa výlučne zákonným spôsobom v rozsahu a spôsobom podľa podmienok tejto Dohody, ako aj podľa príslušných právnych predpisov, predovšetkým v súlade s (i) Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a so (ii) zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

9.2. Účelom spracúvania osobných údajov podľa tejto Dohody je organizačné, technické, informačné, marketingové a administratívne zabezpečenie poskytnutia finančného príspevku z fondu vzájomnej pomoci zriadeného na Úrade vlády Slovenskej republiky v zmysle § 24a zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov na zmiernenie negatívnych následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 Prijímateľom príspevku v súlade s
podmienkami uvedenými v tejto Dohode.

9.3. ĽUDIA ĽUĎOM, n. f. ako prevádzkovateľ (v zmysle GDPR) je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb na nasledujúcom právnom základe.

Spracúvanie osobitnej kategórie osobných údajov sa realizuje na základe článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR – dotknutá osoba vyjadrila výslovný súhlas so spracúvaním týchto tzv. citlivých osobných údajov. Následne prevádzkovateľ určil nasledujúce právne základy podľa článku 6 GDPR:

■ zasielanie Newslettra ■ článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel
zasielania Newslettra,
■ registrácia žiadateľa prostredníctvom vyplnenie online formulára – profilu ■ článok 6 ods.1 písm. b) GDPR – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na to, aby sa
na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
■ kontrola splnenia všetkých pravidiel a štatútu prevádzkovateľa ako aj pravidiel fondu
vzájomnej pomoci pre poskytnutie príspevku,
■ článok 6 ods.1 písm. b) GDPR – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na to, aby sa
na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
■ posúdenie výzvy pracovníkmi ĽudiaĽuďom.sk a následne komisiou fondu vzájomnej pomoci, ■ článok 6 ods.1 písm. b) GDPR – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na to, aby sa
na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
■ poskytnutie osobných údajov žiadateľa/prijímateľa príspevku zmluvným partnerom projektu Úradu
vlády Slovenskej republiky a ĽUDIA ĽUĎOM, n.o.
■ článok 6 ods.1 písm. b) GDPR – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na to, aby sa
na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
■ overenie žiadateľa a pravdivosti jeho výzvy prostredníctvom Sociálnej poisťovne, Ministerstva
práce sociálnych vecí a rodiny SR, ako aj prostredníctvom určeného overovateľa,
■ článok 6 ods.1 písm. b) GDPR – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na to, aby sa
na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
■ zverejnenie žiadosti a výzvy na Portáli a webových stránkach ■ článok 6 ods.1 písm. b) GDPR – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na to, aby sa
na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
■ uzavretie darovacej zmluvy o poskytnutí príspevku z fondu vzájomnej pomoci s úspešným
uchádzačom a poskytnutie príspevku
■ článok 6 ods.1 písm. b) GDPR – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie
dohody o poskytnutí finančnej pomoci z fondu vzájomnej pomoci, ktorej zmluvnou stranou je
dotknutá osoba.
■ kontrola oprávneného poskytnutia a použitia príspevku z fondu vzájomnej pomoci ■ článok 6 ods.1 písm. c) GDPR – spracúvanie osobných údajov je tiež nevyhnutné podľa
osobitných právnych predpisov, ide najmä o zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády
a organizácii ústrednej štátnej správy.
■ uplatňovanie/bránenie nárokov prevádzkovateľa
■ zasielanie Newslettra
■ článok 6 ods.1 písm. f) GDPR – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel
oprávnených záujmov prevádzkovateľa,

9.4 Prijímateľ vyhlasuje, že si je vedomý svojich práv v zmysle čl. 13 – 21 GDPR a potvrdzuje, že mu boli poskytnuté všetky informácie o právach a podmienkach spracúvania jeho osobných údajov podľa čl. 13 GDPR.

9.5. Zmluvné strany berú na vedomie, že elektronická komunikácia prostredníctvom elektronických prostriedkov štandardne nemusí zaručovať dôvernosť prenášaných údajov. Zmluvné strany preto berú na vedomie, že v prípade prenosu tzv. citlivých údajov ako sú napríklad údaje týkajúce sa zdravia, majú zákonnú povinnosť používať
pri prenose dát ochranu šifrovaním. Zmluvné strany použijú na šifrovaný prenos citlivých údajov vopred vzájomne dohodnutú formu.

 

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

10.2. Právne vzťahy založené Dohodou sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

10.3. Obsah tejto Dohody je možné meniť a doplňovať len po dohode Zmluvných strán. Zmeny sa vykonávajú v písomnej forme dodatkami označenými poradovým číslom a budú podpísané oboma Zmluvnými stranami.

10.4. Dohoda sa vyhotovuje v elektronickej alebo v písomnej podobe. Dohoda v elektronickej podobe bude podpísaná Zmluvnými stranami ich kvalifikovanými elektronickými podpismi. Každá zo Zmluvných strán dostane Dohodu v elektronickej podobe. Dohoda v písomnej podobe sa vyhotovuje v 3 rovnopisoch, z ktorých 2 si ponecháva Poskytovateľ a 1 si ponecháva Prijímateľ.

10.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dohodu prečítali, s jej obsahom sa riadne a podrobne oboznámili, pričom všetky ustanovenia Dohody sú im zrozumiteľné, a že všetky ustanovenia Dohody dostatočne určitým spôsobom vyjadrujú slobodnú a vážnu vôľu Zmluvných strán, ktorá nebola prejavená ani v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo Zmluvné strany svojimi podpismi nižšie potvrdzujú.

 


Poskytovateľ

Prijímateľ
V Bratislave, dňa …………………. V Bratislave, dňa ………………….
…………………………………… ……………………………………
Július Jakab

vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky

PhDr. Roland Kyška, Ph.D., správca

 

[1] Zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[2] Čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).

[3] Hospodárskou činnosťou sa rozumie každá činnosť, ktorá spočíva v ponuke tovaru a/alebo služieb na trhu (§ 5 ods. 2 zákona o štátnej pomoci).